اطلاعیه

شرکت رایمون توسعه آریا به عنوان اولین شرکت خصوصی و پیشگام در ارائه خدمات رفاهی گسترده به نخبگان و جامعه علمی کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از جامعه علمی کشور ایجاد شده است.

پیرو اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر عدم وابستگی "نخبه کارت" به آن بنیاد ؛ همانطور که قبلا نیز اطلاع رسانی شده است ، شرکت رایمون توسعه آریا (نخبه کارت) هیچگونه وابستگی به بنیاد ملی نخبگان نداشته و به عنوان مجموعه ای خصوصی فعالیت می نماید.