اطلاعیه

شرکت رایمون توسعه آریا به عنوان اولین شرکت خصوصی و پیشگام در ارائه خدمات رفاهی گسترده به جامعه علمی کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از جامعه علمی ایجاد شده است.پیرو اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر عدم وابستگی "نخبه کارت" به آن بنیاد ؛ همانطور که قبلا نیز اطلاع رسانی شده است ، شرکت رایمون توسعه آریا هیچگونه وابستگی به بنیاد ملی نخبگان نداشته و به عنوان مجموعه ای خصوصی فعالیت می نماید.