قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا باشرکت ارتباطات آسیا تک

به زودی جزئیات این قرارداد منتشر خواهد شد.