قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا با موسسه خلاقیت و مهارتهای  راه آینده نخبگان

به زودی جزئیات این قرارداد منتشر خواهد شد.