موسسه راه آینده نخبگان

طی قرارداد مورخ  ..................................  شرکت رایمون توسعه آریا (ویژه کارت) با موسسه راه آینده نخبگان  صورت گرفت 

"""بیست درصد تخفیف ویژه، ویژه دارندگان "ویژه کارت" """

از این پس دارندگان "ویژه کارت" میتوانند از بیست درصد تخفیف خدمات موسسه راه آینده نخبگان علاوه بر تمامی تخفیفات جاری آن موسسه بهره ببرند

این خدمات شامل

 

 

 

 

 

 

میباشد

 

"ویژه کارت" کارتی ویژه برای جامعه  علمی کشور