قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا با افق کوروش

تخفیف ۱ تا ۴ درصد علاوه بر تخفیف های معمول فروشگاهی برای جامعه علمی کشور (دارندگان ویژه کارت)

با خرید در طول یکماه و پرداخت فاکتور توسط دستگاه کارتخوان بانک سامان

بالای 100 هزارتومان خرید 1 درصد

بالای 200هزارتومتن خرید 2 درصد

بالای 400هزارتومان خرید 3 درصد

بالای 500هزارتومان خرید 4 درصد

مازاد بر تخفیف های افق کورورش