قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا با افق کوروش

تخفیف ۱ تا ۴ درصد علاوه بر تخفیف های معمول فروشگاهی برای جامعه علمی کشور (دارندگان ویژه کارت)

با خرید در طول یکماه و پرداخت فاکتور توسط دستگاه کارتخوان بانک سامان