مجموعه افق کوروش

تخفیف ۱ تا ۴ درصد علاوه بر تخفیف های معمول فروشگاهی برای جامعه علمی کشور (دارندگان ویژه کارت)
با خرید در طول یکماه و پرداخت فاکتور توسط دستگاه کارتخوان بانک سامان
تخفیف بصورت پلکانی با حداقل خرید 100،000 تومان به بالااعمال می شود
برای دریافت خدمات به سایت
افق کوروش مراجعه نمایید