مزایای ویژن کارت

شركت رايمون توسعه آريا به منظور حمایت از جامعه علمي کشور، پا در عرصه ای نو گذاشته و اقدام به طرح ریزی و صدور " ویژن کارت " نموده است. 
دارندگان " ویژن کارت " از مزایایی نظیرکاهش هزینه و ارائه تخفیف در هنگام استفاده از خدمات ذیل برخوردار مي شوند:

1- گردشگری

2- بیمه و سلامت

3- فروشگاهی و تفریحی

4- بازار محصولات اعضاء

5- فرهنگی و ورزشی

6- مراکز آموزشی و تخصصی